Privacy Policy (Chính sách bảo mật)

Chính sách bảo mật (“Chính Sách Bảo Mật”) cấu thành một phần trong các điều khoản và điều kiện điều chỉnh mối quan hệ giữa các thành viên và ng ty và phải được đọc cùng với bất kỳ điều khoản và điều kiện nào được ký kết giữa các thành viên và ng ty.

“Dữ Liệu Cá Nhân” trong Chính Sách Bảo Mật có nghĩa là dữ liệu cho phép nhận dạng một cá nhân, bao gồm, nhưng không giới hạn bởi các thông tin như tên, thông tin liên hệ, địa chỉ và các thông tin nhận dạng khác của người dùng truy cập, hoặc bất kỳ dịch vụ nào do ng ty cung cấp thông qua một sàn giao dịch trực tuyến có thể truy cập hoặc bất kỳ Dịch vụ, chữ ký, câu trả lời nào cho các câu hỏi nhằm mục đích xác minh bảo mật, số liên lạc khẩn cấp hoặc thông tin liên lạc lại được cung cấp cho chúng tôi khi bất kỳ người dùng nào truy cập.

Tùy từng thời điểm, ng ty có thể thu thập Dữ liệu Cá nhân từ (a) người dùng, (b) các bên thứ ba, bao gồm các chủ sở hữu thụ hưởng, đối tác, giám đốc, nhân viên hoặc người có thẩm quyền ký, người lao động, khách hàng, bên thanh toán, bên nhận thanh toán, bên bảo lãnh, các ng ty cung cấp dịch vụ bảo mật khác và các thể nhân khác liên quan đến người dùng đó (“Các Cá Nhân Liên Quan”) và/hoặc (c) các nguồn thông tin ng cộng có sẵn bao gồm các tổ chức tín dụng, Dữ liệu Cá nhân về người dùng, Các Cá Nhân Liên Quan và các bên liên quan có liên quan đến việc truy cập và sử dụng. Việc thu thập dữ liệu này có thể bao gồm:

Sử dụng Cookies trên website,  trong việc cung cấp Các Dịch vụ; thu thập thông tin liên quan đến các thiết bị (bao gồm hệ điều hành thiết bị, phiên bản phần cứng, cài đặt, tên tệp và phần mềm, và loại, số nhận dạng thiết bị, vị trí thiết bị, thông tin kết nối như tên của ISP hoặc ng ty vận hành thiết bị di động mà người dùng truy cập, loại trình duyệt và địa chỉ IP) được sử dụng để truy cập website.
Nếu các thành viên cung cấp cho ng Ty bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào của thành viên đó hoặc của các cá nhân khác:
Các Thành viên cam đoan và bảo đảm với ng ty về việc mỗi cá nhân (bao gồm cả thành viên đó) có Dữ liệu Cá nhân được cung cấp cho chúng tôi, đã được thông báo về các mục đích liên quan đến việc thu thập, xử lý, sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu; và (y) Các Thành viên đã nhận được và được ủy quyền liên quan đến chấp thuận của cá nhân đó đối với việc thu thập, xử lý, sử dụng và tiết lộ Dữ liệu Cá nhân nêu trên.
Các Thành viên sẽ ngay lập tức thông báo cho chúng tôi khi thành viên đó được biết về việc bất kỳ cá nhân nào rút lại chấp thuận của cá nhân đó đối với việc ng ty thu thập, xử lý, sử dụng và/hoặc tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của cá nhân đó được cung cấp cho ng ty. Việc cá nhân đó rút lại chấp thuận nêu trên có thể ảnh hưởng đến khả năng ng Ty cung cấp các dịch vụ cho Các Thành viên, cá nhân đó và/hoặc ng ty mà Thành viên đại diện (bao gồm cả việc chấm dứt quan hệ hợp đồng giữa Các Thành viên và chúng tôi, theo các điều khoản chấm dứt liên quan đến người dùng đã đăng ký và việc chấm dứt quan hệ hợp đồng nêu trên có thể bị xem là vi phạm các cam đoan và bảo đảm của Các Thành viên với chúng tôi).
Các Thành viên luôn bảo đảm bất kỳ thông tin nào được cung cấp (bao gồm bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào) cho chúng tôi là đúng, chính xác và đầy đủ, và bất kỳ chấp thuận nào được đưa ra liên quan đến Dữ liệu Cá nhân sẽ, phụ thuộc vào tất cả pháp luật và quy định hiện hành, sẽ duy trì hiệu lực nếu bất kỳ cá nhân nào nêu trên chết, mất năng lực hành vi, phá sản hoặc mất khả năng thanh toán và việc chấm dứt hoặc hết hạn của bất kỳ tài khoản nào liên quan đến việc sử dụng Sàn giao dịch.
Dữ liệu Cá nhân được gửi cho ng ty hoặc do ng Ty thu thập có thể được ng ty sử dụng vì bất kỳ mục đích kinh doanh nào của ng ty, bao gồm (“Các Mục Đích”):
Vận hành, quản trị bất kỳ tài khoản nào và cung cấp Các Dịch vụ cho bất kỳ người dùng nào thông qua Sàn giao dịch bao gồm, nhưng không giới hạn bởi, tạo điều kiện chuyển tiền, duy trì các thông tin “nhận diện khách hàng” chính xác, để xác minh danh tính hoặc thẩm quyền của người dùng và/hoặc người đại diện của người dùng đó liên hệ với ng ty hoặc có thể được ng ty liên hệ, để thực hiện hoặc phản hồi các yêu cầu, câu hỏi hoặc chỉ thị từ người dùng và/hoặc người đại diện của người dùng đó, và để thực hiện mô hình hóa hoặc phân tích rủi ro; tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch trên Sàn giao dịch hoặc liên quan đến Các Dịch vụ (bao gồm bất kỳ bảo hiểm nào của bên thứ ba, tài khoản ký quỹ và các vấn đề khác liên quan đến Các Dịch vụ); tuân thủ các điều khoản và điều kiện chung, Chính Sách Bảo Mật và bất kỳ điều khoản và điều kiện nào khác ng ty có thể quy định tùy từng thời điểm và vào bất kỳ thời điểm nào; xác minh danh tính hoặc thẩm quyền của người dùng và/hoặc người đại diện của người dùng và/hoặc theo quy trình bảo mật hiện hành hoặc quy trình nội bộ của ng ty; trong quy trình phân tích và đánh giá khả năng tồn tại, độ tin cậy, tính phù hợp, tính đủ điều kiện và danh tính của người dùng liên quan đến, Các Dịch vụ và/hoặc bất kỳ tài liệu nào khác được ký kết hoặc đồng ý bởi người Dùng Đã Đăng Ký đó; thực hiện, giám sát và phân tích hoạt động kinh doanh của ng ty; hoạt động tiếp thị, quảng bá hoặc quảng cáo các sản phẩm và dịch vụ (bao gồm bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ đồng nhãn hiệu nào) mà ng ty tin rằng các Thành viên có thể quan tâm; là một phần hoặc liên quan đến, bất kỳ hoạt động mua bán, sáp nhập, hoặc bất kỳ thay đổi tương tự nào đối với hoạt động kinh doanh của ng ty; đối với phản hồi và khiếu nại của khách hàng hoặc các mục đích pháp lý trong việc thực thi các quyền của ng ty, soạn thảo và rà soát các tài liệu, bảo đảm tham vấn pháp lý và giải quyết tranh chấp; tuân thủ bất kỳ quy định pháp luật hiện hành nào tại bất kỳ quốc gia nào; phát hiện, ngăn chặn và điều tra hành vi gian lận; và các mục đích liên quan hợp lý đến các mục đích nêu trên.
ng ty có thể lưu trữ Dữ Liệu Cá Nhân trong thời gian ng Ty cho là cần thiết với điều kiện là một hoặc nhiều mục đích mà theo đó dữ liệu đó được thu thập vẫn hợp lệ, theo yêu cầu của quy định pháp luật (trong khuôn khổ quốc gia hoặc quốc tế), hoặc theo yêu cầu của chính sách lưu giữ hồ sơ hoặc mục đích kinh doanh của ng ty.
Bất kỳ bên thứ ba cung cấp dịch vụ nào cung cấp các dịch vụ ngân hàng, chuyển tiền, hành chính, thư tín, viễn thông, tổng đài, quy trình kinh doanh, du lịch, thị thực, quản trị kiến thức, nhân sự, xử lý dữ liệu, ng nghệ thông tin, máy tính, thanh toán, thu hồi nợ, kiểm tra tham chiếu tín dụng hoặc thanh toán bù trừ chứng khoán, mô hình hóa hoặc phân tích rủi ro hoặc các dịch vụ khác cho chúng tôi liên quan đến hoạt động kinh doanh của ng ty hoặc bất kỳ Dịch vụ nào; bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào được thuê bởi hoặc nhân danh ng ty hoặc là một phần hoặc liên quan đến bất kỳ nhóm ng ty nào mà ng ty là một thành viên trong nhóm hoặc có liên kết với nhóm ng ty đó; bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào mà ng ty có nghĩa vụ hoặc bằng cách khác được yêu cầu tiết lộ theo bất kỳ văn bản quy phạm pháp luật và quy định hiện hành nào, bao gồm việc tiết lộ cho tòa án, và/hoặc các cơ quan pháp lý, quản lý, thuế và chính phủ tại Việt Nam và sở giao dịch chứng khoán; bất kỳ bên nào đưa ra hoặc đề nghị cung cấp bảo lãnh hoặc bảo đảm của bên thứ ba để bảo lãnh hoặc bảo đảm các nghĩa vụ của bất kỳ người dùng nào; bất kỳ bên nào vì mục đích đáp ứng hoặc tuân thủ các chính sách và thủ tục nội bộ của ng ty và bất kỳ quy tắc, luật, quy định, quy tắc thực hành hoặc chỉ thị, lệnh hoặc yêu cầu do bất kỳ tòa án, cơ quan pháp lý hoặc cơ quan nhà nước nào ban hành (trong khuôn khổ quốc gia và quốc tế) (bao gồm nhưng không giới hạn bởi việc tiết lộ cho các cơ quan quản lý, tiến hành kiểm tra kiểm toán hoặc bất kỳ cuộc điều tra nào); bất kỳ bên được chuyển giao thực tế hoặc đề xuất nào của chúng tôi hoặc bên được chuyển nhượng các quyền hợp lệ của chúng tôi đối với toàn bộ hoặc bất kỳ phần nào của tài sản hoặc hoạt động kinh doanh của chúng tôi; và ng ty tín dụng nào cũng như các thành viên của ng ty tín dụng đó và các bên thứ ba khác liên quan đến việc sử dụng Sàn giao dịch theo yêu cầu của pháp luật hoặc quy định không ảnh hưởng đến các điều khoản nêu trên, ng ty có thể tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào mà ng ty có nghĩa vụ hoặc bằng cách khác được yêu cầu tiết lộ theo bất kỳ văn bản quy phạm pháp luật và quy định hiện hành nào, bao gồm việc tiết lộ cho tòa án, trọng tài và/hoặc các cơ quan pháp lý, quản lý, thuế và chính phủ tại Việt Nam hoặc cơ quan khác.

Tùy từng thời điểm, ng Ty có thể gửi email điện thoại di động của các Cá Nhân Liên Quan dựa trên Dữ Liệu Cá Nhân được cung cấp cho ng ty. ng ty không bảo đảm về việc các tin nhắn này là hoàn toàn an toàn. Trong bất kỳ trường hợp nào, ng ty sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh hoặc duy trì bởi Các Thành Viên hoặc Các Cá Nhân Liên Quan liên quan đến hoặc phát sinh từ bất kỳ tin nhắn nào được truyền tải bởi ng ty hoặc do ng ty truyền tải đến như vậy.